Huurvoorwaarden

Reservering

De aanvraag wordt in een definitieve boeking omgezet zodra wij de door u ondertekende reservatie-aanvraag ontvangen hebben & wij deze voor definitief bevestigd hebben door een huurcontract. 

Van zodra u de reservatie aanvraag ondertekend hebt, gaat u tevens akkoord met de huurvoorwaarden.

Annulering van de huurovereenkomst

Annulering van de huurovereenkomst is mogelijk. Een verzoek hiertoe kan alleen schriftelijk gedaan worden. De annuleringskosten bedragen:

 • tot 3 maanden voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 30% van de totale huursom;
 • tot 2 maanden voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 50% van de totale huursom;
 • tot 1 maand voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 75% van de totale huursom;
 • minder dan 1 maand voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten: 100% van de totale huursom.

Bestuurder en identificatie

De aangewezen bestuurder van de huurcamper dient minimaal 25 jaar te zijn. Deze dient een rijbewijs te bezitten dat minimaal 3 jaar in zijn/haar bezit is. Alleen de in de huurovereenkomst aangewezen persoon gerechtigd de huurcamper te besturen. Huurder gaat akkoord met het feit dat de gegevens van het rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs gebruikt worden voor verificatie en dat een kopie daarvan aan de verzekeringsmaatschappij voorgelegd kan worden.

Indien gewenst kan een tweede bestuurder worden toegevoegd aan de verhuurovereenkomst.

Betalingen en borgsom

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

 • Het voorschot dient binnen 7 dagen na reservering te zijn voldaan op rekening van Camper4Rent;
 • Het restant van de huursom  dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan op rekening van Camper4Rent;
 • Na afloop van de verhuurperiode wordt de eindafrekening opgemaakt en wordt het positieve saldo binnen 4 weken terug gestort op rekening van de huurder. Eventuele extra kosten, beschadigingen, boetes, tolgelden, etc. worden met de borg verrekend. Indien het bedrag van de waarborg niet volstaat, zal de huurder een bijkomende afrekening ontvangen. Deze afrekening dient binnen de 8 dagen te worden voldaan.

Wanneer de betaling niet of niet tijdig op rekening van Camper4Rent is voldaan, kan de huurovereenkomst eenzijdig worden ontbonden. De huurder blijft verplicht de verschuldigde bedragen te voldoen.

Inbegrepen bij de huurprijs

De huurprijs is inclusief het volgende:

 • 2000 kilometer per week (indien de huurder meer kilometers rijd wordt per meer gereden kilometer een vergoeding in rekening gebracht van € 0,20);
 • Een basisinventaris;
 • Een volledige technische uitleg en instructie bij het ophalen van de huurcamper;
 • 2 gevulde gasflessen (10kg);
 • Omnium verzekering. Het eigen risico voor de huurder bedraagt €1.000.

Schoonmaak en brandstof

De huurder zorgt ervoor dat bij inlevering van de camper het interieur is gereinigd, het cassettetoilet leeg en omgespoeld is, de schoon- en vuilwatertanks leeg zijn en de basisinventaris afgewassen is.

Wanneer de schoonmaak naar de mening van Camper4Rent niet aan de voorwaarden voldoet, zal er een bedrag van €75 in rekening worden gebracht voor de binnen schoonmaak en €75 voor het reinigen van het toilet.

De huurcamper dient te worden ingeleverd met een volle brandstoftank.

Niet inbegrepen in de huurprijs:

 • verbruikte brandstof;
 • kosten die direct verband houden met het dagelijks gebruik van de huurcamper, onder meer brandstof, parkeergelden, tolgelden, boetes en gerechtskosten;

Huurperiode

De huurperiode ligt vast in de huurovereenkomst.

Verlenging van de huurperiode is mogelijk na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elk uur dat de camper later dan 10.00 uur wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van € 50 per aangevangen uur. Dit geldt niet indien de huurder aantoont dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.

Ophalen en terugbrengen

De huurcamper dient te worden opgehaald op het vooraf gecommuniceerde tijdstip (in de regel ‘s-middags tussen 13.00 uur en 17.00 uur). Het inleveren van de huurcamper is op het vooraf gecommuniceerde tijdstip (in de regel ‘s-morgens tot uiterlijk 11.00 uur).

Als de huurcamper eerder opgehaald kan worden, wordt de huurder hiervan op de hoogte gesteld.

Voor vertrek met de huurcamper wordt gezamenlijk met de huurder de huurcamper nagekeken op beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen. Bij het terugbrengen van de huurcamper wordt deze controle herhaald en nieuwe beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen worden vastgesteld en vastgelegd. De kosten van eventuele nieuwe beschadigingen, gebreken en/of niet-werkende onderdelen worden verrekend met de borg dus zijn voor rekening van de huurder.

Camper4Rent

Camper4Rent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet-tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die Camper4Rent niet valt aan te rekenen. Indien de huurperiode door niet-tijdige levering wordt bekort met meer dan 48 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Indien Camper4Rent niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren. Indien er geen vervangvoertuig beschikbaar is, heeft de huurder enkel recht op volledige huursom, zonder enige vorm van schadevergoeding of herroeping.

Verzekering en eigen risico

De huurcampers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en casco schade. De verzekeringspremie is geheel bij de huurprijs inbegrepen en een internationaal verzekeringsbewijs is met de autopapieren in de huurcamper aanwezig. Het eigen risico bedraagt €1.000 per schade gebeurtenis. De door de verzekering niet-gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet-bevoegde personen enzovoort, is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Bij de huurcamper is een Europees schadeformulier aanwezig welke in geval van schade volledig ingevuld (beide zijden) en ondertekend overlegd moet kunnen worden aan de verhuurder.

Gebruik van de camper

Huurder dient de huurcamper met goed huisvaderschap te behandelen en te verzorgen. Roken in de huurcamper is niet toegestaan. (Huis)dieren zijn in de huurcamper toegestaan indien dit vooraf door de verhuurder wordt goedgekeurd. Bij het toch roken in de huurcamper rekent Camper4Rent € 250 schoonmaakkosten. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die voor het besturen van de huurcamper vereist is. Onderverhuur van de huurcamper is niet toegestaan. Schade of defecten in welke vorm ook dienen direct te worden doorgegeven aan Camper4Rent.

Bestemmingen

U bent vrij om te reizen waar u wilt met uitzondering van die landen waarvoor een negatief reisadvies geldt, Turkije, Marokko, Tunesië, Wit Rusland, Rusland, Iran en Israël. Alle aanwijzingen van lokale
autoriteiten dienen direct te worden opgevolgd. Eventuele schade ontstaan door het niet opvolgen van deze aanwijzingen zijn voor risico en rekening van de huurder.